واکسن بیمه ای بخش اشتغال و کسب و کار ناشی از ویروس کرونا طراحی شد

واکسن بیمه ای بخش اشتغال و کسب و کار ناشی از ویروس کرونا طراحی شد «صنعت بیمه کشور با طراحی محصول جدید، ریسک های ناشی از توقف کسب و کار...

ادامه مطلب