پوشش بیمه عدم النفع(وقفه در فعالیت)ناشی از آتش سوزی

یکی از پوشش های بیمه ای که همواره مورد نیاز بنگاه های اقتصادی بوده، بیمه عدم النفع یا وقفه در فعالیت است. این پوشش به عنوان مکمل بیمه آتش سوزی ، ضامنن بقاء بیمه گذار بعد از وقوع یک حادثه و خسارت فیزیکی است که منجر به قطع جریان تولید و محروم شدن بنگاه اقتصادی از درآمد و سود شده و همچنین متحمل هزینه های سربار می شود. در واقع بیمه عدم النفع یکی از بیمه های زیان پولی است که به موجب آن ، بیمه گر تعهد می کند چنانچه بر اثر آتش سوزی وقفه ای در جریان تولید یک بنگاه بازرگانی یا صنعتی پیش آید ، درآمد از دست رفته یا حقوق کارکنان ، مالیات و حق بیمه پرداخت نشده بیمه گزار را که بر اثر وقفه در تولید پیش آمده است براساس شرایط قرارداد جبران نماید. این بیمه نامه زیان ناشی از توقف تولید و فعالیت را برای مدت مشخصی مثلاً یک ماهه و یا شش ماهه تا زمان شروع فعالیت مجدد واحد بیمه شده جبران می کند.