پوشش بیمه از کار افتادگی(شکست) ماشین آلات

با توجه به نیازسنجی های به عمل آمده این مدیریت اقدام به ارائه پوشش از کار افتادگی ماشین آلات در طول مدت بهره برداری نموده است که در آن هرگونه زیان یا خسارت فیزیکی ناگهانی و غیر قابل پیش بینی وارد بر ماشین آلات بیمه شده (به جز موارد مستثنی شده مندرج در شرایط مخصوص آن) که ناشی از تاثیرات مکانیکی ، الکتریکی و یا نوسانات برقی باشد تحت پوشش بوده و بیمه گر خسارت وارده را جبران می کند. با توجه به اینکه پوشش مزبور به عنوان یکی از خطرات تیمی بیمه نامه های آتش سوزی ارائه گردیده است لذا می بایستی محل استقرار دستگاه ها و ماشین آلات دارای بیمه نامه آتش سوزی معتبر نزد شرکت باشند.