بیمه طرح جامع اصناف

واحدهای محترم تجاری اداری و صنفی نیز مانند سایر اقشار جامعه دارای نیازهای بیمه ای متنوع و متفاوتی می باشند که برطرف کردن آنها دغدغه دائمی بیمه گران به شمار می رود در این میان شرکت سهامی بیمه ایران مفتخر است پس از انجام م
طالعات میدانی و تطبیقی و همچنین نیاز سنجی واحدهای صنفی کشور برای اولین بار بیمه نامه ای را جهت کلیه واحدهای صنفی ارائه دهد که در آن
 علاوه بر خطرهای آتش سوزی ، انفجار و صاعقه، زلزله ، هزینه پاکسازی و سرقت ، مخاطرات جدید دیگری نظیر وقفه در فعالیت ( عدم النفع ) و مسئولیت مالی در برابر همسایگان را نیز تحت پوشش قرار دهد.
این بیمه نامه بصورت یک بسته بیمه ای عرضه شده است که در آن ساختمان ، تاسیسات و موجودی و محتویات یک واحد فروشگاهی تجاری در سرمایه پایه /100.000.000 ریال تا سقف صد برابر معادل مبلغ /10.000.000.000 ریال تحت پوشش خطرهای حریق ، انفجار ، صاعقه و زلزله قرار می گیرند که این سرمایه می تواند به نسبت دلخواه بین ساختمان و موجودی تقسیم گردد.
علاوه برآن در این بسته بیمه ای هر واحد صنفی از مبلغ /20.000.000 ریال در سرمایه پایه تا صد برابر آن یعنی مبلغ /2.000.000.000 ریال تحت پوشش خطر سرقت با شکست حرز قرار می گیرد و از جمله پوشش های دیگر این بیمه نامه می‌توان به پوشش مسئولیت مالی ناشی از وقوع آتش سوزی و انفجار در برابر همسایگان اشاره نمود که مبلغ پایه آن /20.000.000 ریال است که تا مبلغ /2.000.000.000 ریال قابل ارتقاء می باشد ، علاوه بر آن پوشش جدید منحصر به فرد این بسته بیمه‌ای پوشش وقفه در فعالیت (عدم النفع) ناشی از وقوع آتش‌سوزی می باشد که چنانچه واحد صنفی ، تجاری یا اداری دچار حادثه گردد این پوشش بخشی از زیان عدم فعالیت بیمه گر را تا مدت یک ماه پس از دوره انتظار 7 روزه جبران می نماید و سرمایه پایه این پوشش /5.000.000 ریال در بیمه نامه پایه بوده که تا مبلغ /500.000.000 ریال قابل افزایش می‌باشد و آخرین پوشش طرح مزبور پرداخت هزینه پاکسازی و برداشت ضایعات پس از وقوع خسارت می باشد که این هزینه ها نیز در سرمایه پایه به مبلغ /200.000.000 ریال بوده که تا سقف /200.000.000 ریال پرداخت می گردد.
ضمناً شایان ذکراست حق بیمه این بیمه نامه از مبلغ /500.000 ریال آغاز گشته و با توجه به ضرایب انتخابی تا 100 برابر قابل ارتقاء می باشد