بیمه تمام خطر اموال

با عنایت به نیاز مبرم تولید کنندگان و بیمه گزاران فعال در بخش صنعت شرکت سهامی بیمه ایران برای اولین بار در کشور بیمه تمام خطر اموال را در بیمه های آتش سوزی ارائه می نماید که به موجب آن علاوه بر خطرات اصلی (حریق،انفجار،صائقه) کلیه خسارات وارده به اموال واحدهای صنعتی تحت پوشش قرار میگیرند لذا هرگاه در طول مدت اعتبار بیمه نامه تمام و یا قسمتی از اموال بیمه شده بنا به هر علتی (به جز موارد استثنا شده) به طور ناگهانی دچار خسارت فیزیکی غیر قابل پیش بینی شود خسارت وارده به موجب این بیمه نامه جبران می گردد.